อิงคไพโรจน์ น. อาการทางคลินิกและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโควิด-19 ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 425–435, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262671. Acesso em: 28 พ.ค. 2024.