โรจน์จรัสไพศาล ว. . ผลการรักษาภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานสูงด้วยการผ่าตัด 10 ปี ย้อนหลังในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 349–357, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262959. Acesso em: 23 พ.ค. 2024.