ตันเตชสาธิต ศ. . ความยาวกระดูกจมูกทารกในครรภ์โดยการวัดด้วยอัลตราซาวด์สามมิติในมารดาไทยความเสี่ยงสูง อายุครรภ์ 16-21 สัปดาห์ ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 319–328, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/264883. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.