แสงงาม ถ. .; จันทร์สม ป. .; บุรวงศ์ ส. .; ทองทรัพย์ ส. . .; ชัยยะเตชานนท์ ว. . .; ไชยมงคล ว. . .; จันทร์ดี ว. . .; บนขุนทด ป. . . ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 329–338, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/264885. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.