แก้วมะเริง ว. .; กิจจนศิริ ป. . ผลของระบบสนับสนุนงานเตรียมยาด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นต่อความคลาดเคลื่อนทางยาในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำและน้ำเกลือเฉพาะราย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 2, p. 403–413, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/264891. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.