เที่ยงจรรยา ว. ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดอักเสบ และผลติดตามสมรรถภาพปอด ในผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ที่โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 793–801, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/265265. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.