กระจายกลาง ศ.; กะลีพัด ส.; ผลเจริญ ส. การพัฒนารูปแบบบริการพยาบาลช่องทางผ่านด่วน ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่ได้รับการสวนหลอดเลือดหัวใจ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 803–816, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/265465. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.