ศุภทิน น. .; กกกระโทก ณ. ประสิทธิภาพการคัดกรองผู้ป่วยนอกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 595–604, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/265478. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.