ฟังสูงเนิน อ.; นุมานิต ร.; ชมงาม ศ.; ศิริวัฒนเมธานนท์ อ.; บุตรดา โ. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่หลักทางคลินิก ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 627–638, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266724. Acesso em: 29 พ.ค. 2024.