มีชนะ ป.; ลัทธ์ธรรม ส.; ต้นเกตุ ช.; บนขุนทด ป.; บุรวงศ์ ส.; แสงงาม ถ.; ไชยคำ ร. ผลของโปรแกรมสนับสนุนญาติดูแลแบบเอื้ออาทรต่อความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 639–648, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266730. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.