เจียงจริยานนท์ พ. การศึกษาการเปลี่ยนสภาพของเซลล์มะเร็ง (Differentiation) ทางพยาธิวิทยา ของมะเร็งริมฝีปากชนิดมะเร็งเซลล์สความัส (Squamous Cell Carcinoma) ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 677–687, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266741. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.