ฉัตรดำรงสกุล ก. ปัจจัยที่มีผลต่อระยะพักรักษาตัวผู้ป่วยภาวะขาดสุราโรงพยาบาลศรีสะเกษ ระหว่างปี พ.ศ.2563-2565. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 3, p. 859–868, 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266761. Acesso em: 24 พ.ค. 2024.