รักชื่อดี น. สารบัญ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, [S. l.], v. 38, n. 3, p. (2)-(3), 2023. Disponível em: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266996. Acesso em: 27 พ.ค. 2024.