โรจน์จรัสไพศาล วรเวทย์. 2018. “การทำนายภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังผ่าตัดไทรอยด์ โดยใช้แนวโน้มของระดับแคลเซียมในเลือด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 32 (2):69-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/116878.