บัณฑิตพานิชชา พิกุล, พลแสน นงลักษณ์, และ เหลืองขวัญ สุภาวดี. 2018. “การพัฒนาระบบการพยาบาลในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 32 (2):131-44. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/116895.