ชยางศุ สุนีย์. 2018. “ผลของการทำงานของไตในผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาทีโนโฟเวียร์ ติดตามเป็นเวลาสองปี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 32 (1):1-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118113.