พิพัฒน์เยาว์กุล เรืองเดช. 2018. “ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 32 (1):21-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118130.