เสาวรัจ วิจิตร. 2018. “พัฒนาการตรวจวินิจฉัย α-Thalassemia1 ด้วยเทคนิค Multiplex Gap PCR”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 31 (3):129-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118973.