แสงศิริรักษ์ สิรินรัตน์. 2018. “ภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 31 (3):139-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/118977.