พหลภาคย์ เมรีนิส. 2018. “รายงานผู้ป่วย : ภาวะการทำงานบกพร่องของข่ายประสาทแขนหลังถูกฟ้าผ่า”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 31 (3):163-72. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119018.