พิพัฒน์เยาว์กุล เรืองเดช. 2018. “ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 31 (2):71-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119290.