หลอมประโคน ปัจฉิมา. 2018. “ไข้เลือดออกที่ได้รับการดูแลในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม (2556-2558)”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 31 (2):85-97. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119306.