แสงกล้า ผการัตน์. 2018. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 31 (1):(1). https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119412.