พันธุลี พิมพ์พจี. 2018. “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 30 (3):170-82. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119678.