ทองทับ นิภา. 2018. “กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 30 (3):191-202. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119684.