รุจิศิรศานต์กุล อัศวิน. 2018. “อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 30 (3):203-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119688.