พิชญ์ชัยประเสริฐ สุนารี. 2018. “ความสัมพันธ์และความสำคัญทางคลินิกระหว่างทารกน้ำหนักน้อยและภาวะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 30 (3):212-20. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/119914.