เตียประเสริฐ ลลิตา. 2018. “ผลของการใช้เกณฑ์การให้เลือดต่ออัตราการให้เลือดในทารกแรกเกิดที่มีภาวะศีรษะน่วม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 30 (1):21-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120024.