Uengpinitpong, Wanna. 2018. “ประสิทธภาพของยา Ketamine เปรียบเทียบ Lidocaline ในการป้องกันอาการปวดจากการฉีดยา Propofol”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 30 (1):49-56. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120055.