จิรันดร สุณี. 2018. “ประสิทธิผลของการพัฒนาระบบการป้องกันการเกิดแผลกดทับ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 30 (1):57-69. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/120058.