วิริยอุดมศิริ อรภัทร. 2018. “การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่อายุ 24, 48 ชั่วโมงหลังคลอดสำหรับทำนาย ภาวะ Breast Feeding Jaundice ในกลุ่มทารกแรกเกิดครบกำหนด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 33 (1):11-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121519.