ดีพูน ศรีเรือน, และ ชัยมงคล วิไลลักษณ์. 2018. “การพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ งานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 33 (1):23-36. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121520.