กรองทอง สุรีย์, กระจายกลาง ศศิธร, สุรศร นงลักษณ์, และ พรหมตวง สุนันญา. 2018. “พัฒนารูปแบบบริการทางด่วนผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 33 (1):45-60. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121524.