วนาพันธพรกุล ธนสมบัติ. 2018. “เทคนิคในการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ส่วนท้อง ด้วยการตั้งค่าความต่างศักย์ต่ำกระแสสูง เพื่อวินิจฉัยมะเร็งตับปฐมภูมิ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 32 (3):185-93. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/121993.