กิติโยดม สิรยา. 2018. “การศึกษาภาวะซักในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 29 (3):129-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/122515.