เผื่อนงูเหลื่อม พิชิต. 2018. “ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิดในครรภ์ครบกำหนด ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (3):265-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/123994.