อัศวกุล อรพรรณ. 2018. “การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 25 (3):359-67. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/124005.