กิติโยดม สิรยา, สระแกทอง มณฑารพ, และ นอกขุนทด พิชามญย์. 2018. “การส่องกล้องไพรงมดลูกแบบผู้ป่วยนอกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา: ประสบการณ์ 4 ปี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 29 (1):41-50. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/127327.