พงศ์วัชชราภรณ์ เก๋. 2018. “ผลการรักษาภาวะชักต่อเนื่องแบบเกร็งกระตุกในเด็ก”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 29 (2):51-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/127594.