ทุ่นศิริ กรรณิการ์. 2018. “การประเมินหลักสูตรการฝึกปฏิบัติการพยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 28 (2):101-8. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/128591.