จิระกังวาน มัณทนา, และ สารพล สาวิตรี. 2018. “ผลการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของพยาบาลวิชาชีพ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 28 (2):121-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/128594.