มิตรปราสาท พรไพโรจน์. 2018. “เปรียบเทียบการให้ออกซิเจนและไม่ให้ออกซิเจนในระยะที่ 2 ของการคลอด ต่อผลของ Blood Gas ในหลอดเลือดแดงของสายสะดือ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (1):23-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131151.