วิจักขณาลัญฉ์ ยุพาพร. 2018. “การผ่าตัดมดลูกฉุกเฉินหลังคลอดในมารดาที่คลอดบุตรทางช่องคลอด เปรียบเทียบกับมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (1):48-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131209.