อื่นสุวรรณ เสรีย์. 2018. “อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการบาดเจ็บที่ศีรษะจากการคลอดในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (1):68-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131217.