แสงทักษิณ สุรศักดิ์. 2018. “การศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง 2-Step Approach (See and Treat Regime) กับ 3-Step Approach (Standard Regime) ในคนไข้ที่มีผลการตรวจทางเซลวิทยาของปากมดลูกเป็นแบบมะเร็งระยะก่อนลุกลามขึ้นสูง (HSIL) ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (1):79-86. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/131540.