ทุนเทพย์ พรเพ็ญ. 2018. “การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (2):247-61. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132974.