โอฬารวณิช วรวุฒิ. 2018. “การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิดด้วยเครื่องตรวจวัดเสียงสะท้อนจากหูชั้นใน (Otoacoustic Emission) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (2):285-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132988.