โตมะสูงเนิน สมนึก. 2018. “ประสิทธิผลของการส่งเสริมการบริโภคอาหารวัยผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (2):309-17. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/132997.