จรูญวัฒนเลาหะ สุประสิทธิ์. 2018. “ลักษณะภาพถ่ายทางรังสีและอัลตราซาวน์ของมะเร็งเต้านมชนิด Invasive Ductal Carcinoma ในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):343-52. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/133635.