สุทัศนาวิจิตร สร้อยสุดา. 2018. “การเปรียบเทียบผลของยา Levobupivacaine กับยา Bupivacaine ในผู้ตั้งครรภ์ ที่มารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องโดยวิธีฉีดยาทางช่องไขสันหลัง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 26 (3):367-78. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/133661.